Tematy dla jednostek samorządowych - w tym urzędów pracy i placówek oświatowych

 TEMATY Z ZAKRESU PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH.
 
 TEMATYKA OGÓLNA:
1. Terroryzm – realne zagrożenie. Zasady zachowania w trakcie zamachu terrorystycznego.
2. Mobbing i dyskryminacja w realiach służbowych. Konsekwencje ich występowania. Metody zapobiegania tym zjawiskom.
3. Skuteczna komunikacja jako element w budowaniu relacji z klientem wewnętrznym i zewnętrznym.
4. Budowanie efektywnego zespołu opartego na współpracy, pozytywnych relacjach oraz skutecznej komunikacji. 
5. Komunikacja z klientem. Rozwiązywanie konfliktów i sporów. 
6. Wypalenie zawodowe.
7. Compliance Officer - manager ds. zgodności. Ochrona sygnalistów.
8. Rodo. 
9. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 
 TEMATY DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY I RAD PEDAGOGIOCZNYCH:
I. Dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek:
1. Na początku drogi dyrektora – trudna sztuka mądrego zarządzania zespołem.
2. Kompetencje menadżerskie dyrektora przedszkola, szkoły i placówki oświatowej – techniki zarządzania zadaniami i rozwiązywania problemów.
3. Jak skutecznie kształtować wizerunek szkoły? 
 
II. Ocenianie kształtujące (rozwojowe) oraz tematy powiązane:
1. Skuteczne uczenie i uczenie się w praktyce – ocenianie kształtujące. 
2. Ważne pytania – ważne odpowiedzi. Rola pytania w procesie uczenia i uczenia się.
3. Informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym. 
 
III. Kompetencje kluczowe:
1. Kompetencje kluczowe w szkole.
2. Kompetencje kluczowe w szkole a ocenianie kształtujące.
3. Aktywizujące metody w edukacji – skuteczne, motywujące, rozwijające kreatywność i przedsiębiorczość uczniów.
4. Jak uczyć uczniów uczenia się? Mechanizmy uczenia się potwierdzone w badaniach. 
5. Rozwijanie kompetencji kluczowych – umiejętność uczenia się.
6. Jak być coachem i tutorem dla ucznia? O mocy relacji w nauczaniu, uczeniu się i wychowaniu.
7. Jak i po co prowadzić innowacje i eksperymenty w szkole.
8. Realizacja projektu edukacyjnego. O metodzie projektu i inspirujących pomysłach na jego realizację. 
9. Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich. Jak rozwijać i wzmacniać samorządność i przedsiębiorczość uczniów? Praca samorządu uczniowskiego i wolontariatu szkolnego. 
10. Rozwój kompetencji kluczowych: kompetencje społeczne i rozwój osobisty nauczyciela i ucznia.
11. Rozwój kompetencji kluczowych: komunikacja interpersonalna – jak osiągać porozumienie.
 
IV. Inna tematyka:
1. Ważne wybory – nauczyciel wspierający uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjno – zawodowej.
2. Wewnątrzszkolne ocenianie w praktyce. Psychologiczne aspekty oceniania. Ocenianie w dokumentacji szkoły. 
3. Determinanty pracy domowej ucznia.
4. Praca z uczniem zdolnym.
5. Rodzice partnerami szkoły ,ale jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Budowanie relacji opartych na współpracy oraz trening umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
6. Sztuka negocjacji między nami. Negocjacje przełamujące. 
7. Gdy grunt pali się pod nogami. Jak radzić sobie z konfliktami, kryzysami, barierami w szkolnej społeczności. 
8. Budowanie silnego zespołu opartego na współpracy jako skuteczna strategia rozwoju przedszkola, szkoły, placówki. O co zadbać pracując  w zespołach?
9. Bez kija i marchewki, czyli bez kar i niby nagród – pierwszy krok do turkusu w nowoczesnej szkole.
10. Mistrzostwo zawodowe i rozwój osobisty nauczyciela. Profilaktyka wypalenia zawodowego. 
11. Motywacja i motywowanie w pracy nauczyciela.
12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami. 
13. Jak skutecznie kształtować wizerunek szkoły i nauczyciela w środowisku.
 
 
 

Napisz do nas

Na podstawie art. 32 ust 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO Państwa dane przetwarzane są tylko do celów kontaktowych i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych za pomocą formularza kontaktowego jest Firma "CR GAMA sp. z o.o." z siedzibą w 43-316 Bielsko-Biała Al. Armii Krajowej 220. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres mailowy i telefon. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY Z CR GAMA SP. Z O.O.
pozycjonowanie stron bielsko